Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie ...
Prawo budowlane
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa — Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej ...
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
2) 1. 3) Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, ...
Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed ...
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie ...
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie ...
Prawo budowlane
0 poleceń
0 komentarzy
1 przesłanie
Ustawa — Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej ...
Ustawa o służbie żołnierzy zawodowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa: 1) zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej; 2) przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych;
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
III CK 203/03
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Z samego sformułowania, iż weksle może być wypełniony w każdym czasie nie wynika bowiem jakiekolwiek ograniczenie dla wierzyciela wekslowego. Jeżeli dodatkowo wystawiony weksel miał zabezpieczać wykonanie innego wiążącego strony ...
Ustawa o broni i amunicji
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za ...
Kodeks postępowania cywilnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z ...
Zamknij
Zamknij