III KK 167/06
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ustawy – Prawo własności przemysłowej, nie penalizuje samego obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, a więc kolejnego zbywania towaru już po wprowadzeniu go do obrotu po raz pierwszy. Sąd Najwyższy w składzie: SSN ...
IV KK 426/06
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Termin „wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu tak ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oznacza przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu: „towarów oznaczonych podrobionym ...
Prawo własności przemysłowej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty ...
Prawo budowlane
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa — Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych ...
Ustawa o zawodzie lekarza
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. 1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi ...
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;
Jeżeli pracownik dokonuje wypowiedzenia stosunku pracy w takim czasie, że ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Jeżeli pracownik dokonuje wypowiedzenia stosunku pracy w takim czasie, że okres wypowiedzenie upływa w roku następnym, traci on prawo do urlopu w roku, w którym ...
Okresy wypowiedzenia przewidziane w art. 36 k.p. mają charakter okresów ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Okresy wypowiedzenia przewidziane w k.p. mają charakter okresów sztywnych i wypowiedzenie staje się wiążące dla drugiej strony od dnia rozpoczęcia biegu obowiązującego okresu wypowiedzenia, liczonego ...
Prawo bankowe
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
IV CR 349/79
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Jeżeli w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów nie określono służebności gruntowej, jako podlegającej zniesieniu bez odszkodowania, osoba, która korzystała z trwałego i widocznego urządzenia na nieruchomości ...
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1) Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, ...
Kodeks postępowania karnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania ...
Zamknij
Zamknij