Drogi Użytkowniku! Informujemy, że z dniem 6 września 2017 r. serwis legeo.pl zakończy swoje działanie. Od 2009 roku pracowaliśmy ciężko nad naszą misją dostarczania rzetelnych informacji prawnych. Przygotowaliśmy treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz kilka tysięcy orzeczeń polskich sądów. Każdego miesiąca setki tysięcy użytkowników korzystało z naszych zasobów, a wielu z nich uzyskało pomoc i rozwiązanie swoich problemów prawnych. Chcemy z tego miejsca podziękować Wam wszystkim za długoletnie zaufanie. W naszej pracy zawsze kierowaliśmy się przejrzystością i uczciwością. Kontynuując tę dobrą praktykę zachęcamy do zabezpieczenia wszelkich ważnych materiałów znajdujących się w serwisie, ponieważ po 6 września będą one już niedostępne. Wszyscy użytkownicy posiadający wykupiony dostęp do naszych płatnych usług w najbliższym czasie otrzymają e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie pełna kwota wpłacona za zakup obecnie aktywnych usług. Dziękujemy za lata współpracy i życzymy powodzenia, Zespół legeo.pl
. Rozdział XXI. Kodeks karny wykonawczy
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia „skazany”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do tymczasowo ...
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zpóźn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2-4 otrzymują brzmienie: „§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia ...
Prawo bankowe
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, ...
DZIAŁ I. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
DZIAŁ I Przepisy ogólne § 1. 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, zwane dalej „obiektami inżynierskimi”, oraz ich usytuowanie. 2. Do ...
Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Rozporządzenie określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i ...
ROZDZIAŁ 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
ROZDZIAŁ 2 Zakres i forma dokumentacji projektowej § 3. Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące ...
Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi ...
III CZP 57/93
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Przewodniczący: sędzia SN S. Dmowski. Sędziowie SN: A. Nalewajko (sprawozdawca), T. Wiśniewski. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Lucjana M., z udziałem Mieczysławy M., Marii M., Antoniego M., Elżbiety M., Teresy K., Anny W., ...
Tytuł III. DZIAŁ I. Kodeks spółek handlowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROZDZIAŁ 1 Powstanie spółki Art. 151. § 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób ...
Kodeks spółek handlowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie ...
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI konspekt 2011 05
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów ...
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z: 1) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, ...
Zamknij
Zamknij