Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia ...
Kodeks pracy
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
2) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy ...
Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Rozporządzenie określa: 1) rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości oraz sposoby określania wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny; 2) sposoby określania wartości nieruchomości ...
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. 1) Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; 2) podziału nieruchomości;
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych ...
Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed ...
Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Przepisy ogólne 1.1. Postanowienia wstępne Przepisy załącznika określają: — warunki techniczne dla sygnałów drogowych, — zasady stosowania sygnalizacji, — zasady umieszczania urządzeń sygnalizacyjnych na drogach. Przepisy te nie ...
Kodeks postępowania administracyjnego
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed ...
Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest ...
Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest ...
Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Wojciech Katner (sprawozdawca)
Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim związane stanowią dobro ogólnonarodowe podlegające szczególnej ochronie. Nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na ...
Zamknij
Zamknij