ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZWALCZANIU DOPINGU W SPORCIE, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

Przekład

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU DOPINGU W SPORCIE

Paryż, 1 stycznia 2012 r.

LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2012 R.

ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z artykułem 4.2.2 Światowego Kodeksu Antydopingowego, wszystkie Substancje Zabronione będą traktowane jako ”Substancje Określone”, z wyjątkiem substancji z klas S1, S2, S4.4, S4.5, S6(a) i Metod Zabronionych M1, M2 i M3.

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)

SUBSTANCJE ZABRONIONE

S0. SUBSTANCJE NIEZATWIERDZONE

Każda substancja farmakologiczna, której nie ujęto w żadnej z dalszych sekcji listy i dla której żaden rządowy organ regulacyjny do spraw zdrowia nie wydał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi (np. leki będące w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych lub nad którymi badania zostały wstrzymane, zmodyfikowane narkotyki, leki weterynaryjne) jest substancją zabronioną w sporcie, w każdym czasie.

S1. ŚRODKI ANABOLICZNE

Środki anaboliczne są zabronione.

S1.1. Steroidy anabolkzno-androgenne (SAA)

(a) Egzogenne* SAA, w tym:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β, 17β-diol), 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion), bolandiol (estr-4-en-3β, 17β-diol), bolasteron, boldenon, boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion), kalusteron, klostebol, danazol (17α-etynylo-17β-hydroksyandrost-4-eno[2,3-d]izoksazol), dehydrochlorometylotestosteron (4-chloro-17β-hydroksy-17α-metyloandrosta—1 ,4-dien-3-on), dezoksymetylotestosteron (17α-metylo-5α-androst-2-en-17β-ol), drostanolon, etyloestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol), fluobsymesteron, formebolon, furazabol (17β-hydroksy-17α-metylo-5α-androstanó[2,3-c]-furazan), gestrinon, 4-hydrobsytestosteron (4,17β dihydroksyandrost-4-en-3-on), mestanolon, mesterolon, tnetenolon, metandienon (17β-hydroksy-17α-metyloandrosta-1,4-dien-3-on), metandriol, metasteron (2a,17α-dimetylo-5α-androstan-3-on-17β-ol), metylodienolon (17β-hydroksy-17α-metyloestra-4,9-dien-3-on), metylo-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metylo-5a-androst-l-en-3-on), metylonortestosteron (17β-hydroksy-17α-metyloestr-4-en-3-on), metylotestosteron, metribolon (metylotrienolon 17β-hydroksy-17α-metyloestra-4,9,11-trien-3-on), miboleron, nandrolou, 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion), norboleton, norklostebol, noretandrolon, oksabolon, oksandrolon, oksymesteron, oksymetolon, prostanozol (17β-hydroksy-5α-androstano[3,2-c] pirazol), chinbolon, stanozolol, stenbolon, 1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androstl-en-3-on), tetrahydrogestrinon (18a-homopregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-on), trenbolon i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

(b) Endogenne** SAA, w przypadku przyjmowania egzogennego:

Androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5α-androstan-3 -one), prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), testosterone,

i ich metabolity i izomery, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

5α-androstan-3α,17α-diol, 5α-androstan-3α,17β-diol, 5α-androstan-3β,17α-diol, 5α-androstan-3β,17β-diol, androst-4-en-3α,17α-diol, androst-4-en-3α,17β-diol, androst-4-en-3β,17α-diol, androst-5-en-3α,17α-diol, androst 5-en-3α,17β-diol, androst-5-en-3β,17α-diol, 4-androstendiol (androst-4-en-3p, 17p-diol), 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion), epi-dihydrotestosteron, epitestosteron, 3α-hydroksy-5α-androstan-17-on, 3β-hydroksy-5α-androstan-17-on, 7α-hydroksy DHEA, 7β-hydroksy-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrosteron, 19-noretiocholanolou.

Dla potrzeb tej sekcji:

„ egzogenny ” odnosi się do związku, który zwykle nie jest wytwarzany naturalnie przez organizm.

„ endogenny ” odnosi się do związku, który jest wytwarzany przez organizm w sposób naturalny.

S1.2. Inne środki anaboliczne, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych związków):

Klenbuteroł, selektywne modulatory receptora androgenowego (SARMs), tybolon, zeranol, zilpateroL

S2. HORMONY PEPTYDOWE, CZYNNIKI WZROSTU I SUBSTANCJE POKREWNE

Wymienione poniżej substancje i czynniki je uwalniające są zabronione:

1.    Środki stymulujące erytropoezę [np. erytropoetyua (EPO), darbepoetyna (dEPO), stabilizatory czynnika transkrypcyjnego indukowanego przez hipoksję (EOF), glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta (CERA), peginezatyd (Hematyd)];

2.    Gonadotropina łożyskowa (hCG) i hormon luteinizujący (LH) u mężczyzn; 3* Insuliny;

4.    Kortykotrofiny;

5.    Hormon wzrostu (hGH, GH), insulino-podobny czynnik wzrostu (IGF-1), czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs), czynnik wzrostu hepatocytów (HGF), mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs), plytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), naczyniowośrodbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF),

jak również każdy inny czynnik wzrostu wpływający na mięsień, syntezę/degradację białka ścięgna lub więzadła, unaczynienie, zużytkowanie energii, zdolność regeneracyjną lub zmianę typu włókien;

i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

S3, BETA-2 AGONIŚCI

Wszystkie substancje z grupy beta-2 agonistów (z uwzględnieniem obu izomerów optycznych, jeśli takie występują) są zabronione, z wyjątkiem salbutamolu (maksymalnie 1600 mikrogramów na dobę), formoterolu (maksymalnie 36 mikrogramów na dobę) i salmeterolu, podawanych przez inhalację w dawkach terapeutycznych zalecanych przez producentów leków.

Przyjmuje się, że obecność w moczu salbutamolu w stężeniu przekraczającym 1000 ng/ml, lub formoterolu w stężeniu przekraczającym 30 ng/ml, nie jest efektem zamierzonego użycia danej substancji w celach terapeutycznych i będzie uważana za pozytywny wynik badań antydopingowych (wynik niekorzystny analitycznie - AAF), chyba że sportowiec udowodni, uczestnicząc w kontrolowanym badaniu farmakokinetycznym, że odbiegający od normy wynik jest związany z terapeutycznym użyciem leku w postaci wziewnej, w dawce nie większej niż wymieniona powyżej.

S4. MODULATORY HORMONÓW I METABOLIZMU

Zabronione są:

1.    Inhibitory aromatazy, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): aminoghitetymid, aoastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion), 4-androsten-3,6,17-trion (6-okso), eksemestan, formestan, letrozol, testolakton;

2.    Selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERMs), w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): raloksyfen, tamoksyfen, toremifen;

3.    Inne substancje antyestrogenowe, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): klomifen, cyklofenil, fulwestrant;

4.    Środki modyfikujące funkcje miostatyny, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): inhibitory miostatyny.

5.    Modulatory metabolizmu: agoniści receptora aktywowanego przez proliferatora peroksysomalnego (PPAR5), np. GW 1516, agoniści osi PPARS-AMP-kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK), np.AICAR.

S5. DIURETYKII INNE ŚRODKI MASKUJĄCE

Środki maskujące są zabronione. Zaliczane są do nich:

Diuretyki, desmopresyna, preparaty zwiększające objętość osocza (np. glicerol; podawane dożylnie: albumina, dekstran, hydroksyetyloskrobia i inannitol), probenecyd i inne substancje o podobnym działaniu biologicznym. Stosowanie felypresyny w znieczuleniach miejscowych w stomatologii nie jest zabronione.

Do diuretyków zalicza się:

Acetazolamid, amyloryd, bumetanid, kanreaon, chlortalidon, kwas etakrynowy, furosemid, iodapamid, metolazon, spironolakton, tiazydy (np. bendroflametiazyd, chlorotiazyd, hydrochlorotiazyd), triamteren i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym (z wyłączeniem drosperinonu, pamabromu i preparatów miejscowych dorzolamidu i brynzolamidu, które nie są zabronione).

Użycie podczas zawodów i poza zawodami, jeśli odpowiednie przepisy tego zabraniają, każdej ilości substancji, dla której wyznaczono dopuszczalną wartość graniczną (tj. formoterolu, salbutamolu, morfiny, katyny, efedryny, metyloefedryny i pseudoefedryny), w połączeniu z diuretykiem lub innym środkiem maskującym, wymaga, oprócz Wyłączenia dla Celów Terapeutycznych przyznanego na zastosowanie diuretyku lub innego środka maskującego, udzielenia właściwego Wyłączenia dla Celów Terapeutycznych dla tejże substancji.

METODY ZABRONIONE

M1. METODY POPRAWIAJĄCE TRANSPORT TLENU

Następujące metody są zabronione:

1.    Doping krwią, w tym podawanie własnej, jednoimiennej lub obcopochodnej krwi, lub preparatów krwinek czerwonych każdego pochodzenia;

2.    Podawanie produktów, które sztucznie zwiększają wychwyt, transport lub dostarczanie tlenu, takich jak (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): związki perfluorochemiczne, efaproksiral (RSR13) i zmodyfikowane produkty hemoglobiny (np. substytuty krwi oparte na hemoglobinie, mikrokapsułkowane produkty hemoglobiny), z wyłączeniem suplementacji tlenem.

M2. MANIPULACJE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Następujące metody są zabronione:

1.    Fałszowanie, lub zamiar zafałszowania, właściwości i ważności próbek pobranych do kontroli antydopingowej jest zabronione. Przykłady manipulacji (nie ograniczają się wyłącznie do wymienionych): zamiana moczu i/lub fałszowanie składu moczu przez dodanie jakichś składników (np. proteaz).

2.    Infuzje dożylne i/lub iniekcje o objętości powyżej 50 ml w okresie 6 godzin są zabronione, z wyłączeniem tych przyjętych w uzasadnionych pirypadkach w przebiegu leczenia szpitalnego lub badań klinicznych.

3.    Sekwencyjne wycofanie, manipulacja i reinfuzja jakiejkolwiek ilości pełnej krwi do układu krążenia.

M3. DOPING GENETYCZNY

Następujące działania, mające potencjalną zdolność do poprawy wyników sportowych, są zabronione:

1.   Transfer kwasów nukleinowych lub sekwencji kwasu nukleinowego;

2.   Użycie komórek prawidłowych lub zmodyfikowanych genetycznie.

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

Oprócz substancji i metod z kategorii od SO do S5 i od Ml do M3, które wymieniono powyżej, podczas zawodów są zabronione takie następujące kategorie substancji:

SUBSTANCJE ZABRONIONE

S6. STYMULANTY

Zabronione są wszystkie stymulanty (z uwzględnieniem obu izomerów optycznych, jeśli takie występują), z wyjątkiem pochodnych imidazolu do stosowania miejscowego oraz stymulantów umieszczonych w Programie Monitorującym w roku 2012.*

Do stymulantów zalicza się:

(a)   Stymulanty nieokreślone:

Adrafinil, amfepramon, amifenazol, amfetamina, amfetaminil, benflnoreks, benzfetamina, benzylopiperazyna, bromantan, klobenzoreks, kokaina, kropropamid, krotetamid, dimetyloamfetamina, etyloamfetamina, famprofazon, fenkamina, fenetylina, feniluramina, fenproporeks, furfenoreks, mefenoreks, mefentermina, mezokarb, metamfetamina (D-), p-metyloamfetamina, metylenodioksyamfetamina, metylenodioksymetamfetamina, modafin, norfenflnramina, fendimetrazyna, fenmetrazyna, fentermina, 4-fenylopiracetam (karfedon), prenytamina, prolintan.

Stymulant, który nie jest wymieniony w tej sekcji, jest uznawany za substancję określoną.

(b)   Stymulanty określone (przykłady):

Adrenalina**, katyna***, efedryna****, etamiwan, etytefryna, fenbutrazat, fenkamfamina, heptaminol, izomethepten, lewometamfetamina, meklofenoksat, metyloefedryna****, metyloheksanoamina (dimetylopentyloamina), metylofenidat, niketamid, norfenefryna, oktopamina, oksylofryna, parahydroksyamfetamina, pemolina, pentetrazol, fenprometamina, propyloheksedryna, pseudoefedryna*****, sełegilina, sybutramina, strychnina, tuaminoheptan i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

* Substancje umieszczone w Programie Monitorującym 2012 (bupropion, kofeina, nikotyna, fenyleftyna, fenylopropanolamina, pipradrol, synefiyna) nie są traktowane jako substancje zabronione.

** Podawanie miejscowe adrenaliny (np. donosowo, oftalmologicznie) lub w połączeniu ze środkami miejscowo-znieczulającymi nie jest zabronione.

*** Katyna jest zabroniona, jeśli jej stężenie w moczu przekroczy wartość 5 pg/ml.

**** Efedryna i metyloefedryna są zabronione, jeśli stężenie któregoś z wymienionych związków w moczu przekroczy wartość 10 pg/ml.

***** Pseudoefedryna jest zabroniona, jeśli jej stężenie w moczu przekroczy wartość

150pg/ml.

S7. NARKOTYKI

Zabronione są:

Buprenorfina, dekstromoramid, diamorfina (heroina), fentanyl i jego pochodne, hydromorfon, metadon, morfina, oksykodon, oksymorfon, pentazocyna, petydyna.

S8. KANABINODY

Naturalny (np. cannabis, haszysz, marihuana) lub syntetyczny delta 9-tetrahydrokanabinol (THC) i kanabinomimetyki [np. „Spice” (zawierający JWH018, JWH073), HU-210] są zabronione.

S9. GLIKOKORTYKOSTEROEDY

Wszystkie glikokortykosteroidy są zabronione, jeśli są stosowane doustnie, dożylnie,

domięśniowo lub doodbytniczo.

SUBSTANCJE ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) jest zabroniony tylko podczas zawodów, w sportach wymienionych poniżej. Oznaczenie stężenia alkoholu będzie przeprowadzone poprzez analizę wydychanego powietrza i/lub krwi. Hematologiczna wartość progowa, której przekroczenie powoduje naruszenie przepisów antydopingowych, to 0.10 g/l.

Sporty lotnicze (FAI)

•    Łucznictwo (FITĄ)

•    Sporty samochodowe (FIA) Karate (WKF)

•    Sporty motorowe (FIM)

•    Sporty motorowodne (UIM)

P2.BETA-BLOKERY

W wymienionych poniżej sportach beta-blokery są zabronione tylko podczas zawodów, chyba że sprecyzowano inaczej.

•    Sporty lotnicze (FAI)

•    Łucznictwo (FITĄ) (zabronione także poza zawodami)

•    Sporty samochodowe (FIA)

•    Bilard (wszystkie dyscypliny) (WCBS)

•    Bule (CMSB)

•    Brydż (FMB)

•    Dart(WDF)

•    Golf(IGF)

•    Kręgle dziewięcio i dziesięciofigurowe (FIQ)

•    Sporty motorowodne (UIM)

•    Strzelectwo (ISSF, IPC), (zabronione także poza zawodami)

•    Narciarstwo/snowboard (FIS), dotyczy tylko konkurencji narciarskich:

skoki narciarskie, freestyle aerials/hałfpipe oraz snowboardowej: halfpipe/big air.

Zabronionymi beta-blokerami są (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów):

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaksolol, bisoproloł, bunolol, karteolol, karwedUol, celiprolol, esmolol, labetalol, lewobunolol, metypranolol, metoprolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, tymolol.