zmiany regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjęte w Genewie dnia 29 września 2010 r.

Przekład

REGULAMIN DO TRAKTATU SINGAPURSKIEGO O PRAWIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

*

Zasada 3

Szczegóły dotyczące zgłoszenia

4. [Znak trójwymiarowy]

a)  Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest trójwymiarowy, reprodukcja znaku powinna składać się z dwuwymiarowej reprodukcji graficznej lub fotograficznej.

b)  Reprodukcja złożona na podstawie pkt. a) może, z wyboru zgłaszającego, składać się z jednego wizerunku znaku lub kilku różnych wizerunków tego znaku.

c)  Jeżeli Urząd uznaje, że reprodukcja złożona przez zgłaszającego na podstawie pkt, a) w sposób niewystarczający ukazuje poszczególne elementy trójwymiarowego znaku, może on wezwać zgłaszającego do złożenia, w rozsądnym terminie wskazanym w wezwaniu, do sześciu różnych wizerunków znaku i/lub słownego

d)  Jeżeli Urząd uznaje, że różne wizerunki i/lub opis znaku, o których mowa w pkt. c), nadal w sposób niewystarczający ukazują poszczególne elementy trójwymiarowego znaku, może on wezwać zgłaszającego do złożenia, w rozsądnym terminie wskazanym w wezwaniu, wzoru znaku.

e)  Niezależnie od postanowień pkt a) do d), w celu określenia daty zgłoszenia wystarczające będzie złożenie wystarczająco czytelnej reprodukcji ukazującej jeden wizerunek trójwymiarowego w charakterze znaku.

e) Postanowienia ust. 3 pkt a) ppkt (i) i pkt. b) stosuje się odpowiednio.

5. [Znak hologramowy; znak ruchomy; znak kolorowy; znak pozycyjny] Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem hologramowym, znakiem ruchomym, znakiem kolorowym lub znakiem pozycyjnym, Umawiająca się Strona może wymagać złożenia jednego lub kilku reprodukcji tego znaku i podania szczegółów dotyczących znaku, jak przewiduje to prawo Umawiającej się Strony.

5. [Znak holosramowy] Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem hologramowym, przedstawienie znaku składa się z jednego lub kilku wizerunków znaku ukazujących cały jego efekt hologramowy. Jeżeli Urząd uznaje, że dostarczony wizerunek lub wizerunki nie ukazują całego efektu hologramowego, może on wymagać złożenia dodatkowych wizerunków. Urząd może również wymagać od zgłaszającego złożenia opisu znaku hologramowego.

6. [Znak ruchomy] Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem ruchomym, przedstawienie znaku składa się, z wyboru Urzędu, z jednego obrazu lub serii nieruchomych lub ruchomych obrazów odwzorowujących ruch. Jeżeli Urząd uznaje, że dostarczony obraz lub obrazy nie odwzorowują ruchu, może wymagać dostarczenia dodatkowych obrazów. Urząd może również wymagać od zgłaszającego dostarczenia opisu objaśniającego ruch.

7. [Znak kolorowy] Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem kolorowym samym przez się lub kombinacja kolorów bez wyraźnie zaznaczonych konturów, reprodukcja znaku składa się z próbki koloru lub kolorów. Urząd może wymagać wskazania koloru lub kolorów poprzez użycie ich zwyczajowych nazw. Urząd może również wymagać opisania w jaki sposób kolor lub kolory stosowane są na towarach lub w odniesieniu do usług. Urząd może ponadto wymagać wskazania koloru lub kolorów przy użyciu przyjętego kodu koloru, wybranego przez zgłaszającego i akceptowanego przez Urząd.

8. [Znak pozycyjny] Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem pozycyjnym, reprodukcja znaku składa się z pojedynczego wizerunku znaku ukazującego jego usytuowanie na produkcie. Urząd może wymagać wskazania części, dla których ochrona nie jest zastrzegana. Urząd może także wymagać opisu objaśniającego pozycję znaku w stosunku do produktu.

9. [Znak dźwiękowy] Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak jest znakiem dźwiękowym, przedstawienie znaku składa się, z wyboru Urzędu, z nutowego zapisu na pięciolinii lub opisu dźwięku stanowiącego znak, lub analogowego bądź cyfrowego zapisu tego dźwięku lub jakiejkolwiek jego kombinacji.

6. [Znak zawierający niewidoczne oznaczenie, inne niż znak dźwiękowy] Jeżeli zgłoszenie zawiera oświadczenie, że znak składa się z niewidocznego oznaczenia, innego niż znak dźwiękowy. Umawiająca się Strona może wymagać złożenia jednego lub kilku wizerunków znaku, ze wskazaniem rodzaju znaku i podaniem szczegółów dotyczących znaku, jak przewiduje to prawo Umawiającej się Strony.

7. 11. [Transliteracja znaku] [...]

8. 12. [Tłumaczenie znaku] [...]

9. 13. [Termin dla dostarczenia dowodu rzeczywistego używania znaku] [...]


* W załączeniu do niniejszego dokumentu, wszystkie proponowane zmiany obecnej Zasady 3, są zaznaczone poprzez podkreślenie nowego tekstu i przekreślenie tekstu usuniętego.