ZMIANY

do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich

Przekład

Luksemburg, 17 maja 2011 r.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 PL-00-916 Warszawa

SG-JU/JU-CORP-OPT/CYS/2011-1319 DHL

EXPBEI-EBI

005245 20 MAJA 2011

Do wiadomości Ministra Jana Vincent-Rostowskiego

Temat:     Zmiana w Gwarancjach państw członkowskich dotyczących pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny („Bank”) na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Krajach i Terytoriach Zamorskich („Gwarancja Kotonu II”).

Szanowny Panie Ministrze,

W piśmie do Prezydenta z dnia 24 września 2007 r. niektóre państwa członkowskie sugerowały rozważenie zmodyfikowania warunków podziału ryzyka pomiędzy Bankiem a państwami członkowskimi, związanego z pożyczkami udzielanymi przez EBI ze środków własnych krajom AKP, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu finansowania dla krajów AKP, oraz zrewidowania w tym kontekście mechanizmu gwarancji na pożyczki ze środków własnych W trakcie negocjacji nad kwestią Gwarancji Kotonu II oraz w oczekiwaniu na rezultat prowadzonej dyskusji nt. zwiększenia udziału ryzyka EBI w odniesieniu do pożyczek udzielanych przez Bank ze środków własnych, podjęto decyzję o ustanowieniu pośredniej daty obowiązywania gwarancji (do dnia 31.12.2010).

W dniu 16 listopada 2010 r. Rada Dyrektorów Banku zatwierdziła co następuje:

a) zwiększenie aktualnego ogólnego pułapu ekspozycji Banku na sektor publiczny w odniesieniu do pożyczek udzielanych ze środków własnych na podstawie Mandatu Kotonu z obowiązujących 60% (sześćdziesięciu procent) do 80% (osiemdziesięciu procent); oraz

b) Bank ponosi wszelkie ryzyko handlowe w odniesieniu do każdej pojedynczej operacji realizowanej ze środków własnych w sektorze prywatnym, przy jednoczesnym stopniowym przejmowaniu ryzyka politycznego gwarantowanego w ramach Gwarancji państw członkowkich

W świetle tej decyzji do Umowy Gwarancyjnej Kotonu II należy wprowadzić następujące zmiany (zwane łącznie „Zmianami”):

1.     Do Wprowadzenia dodaje się nowy Punkt 4 o następującym brzmieniu:

„W dniu 16 listopada 2010 r. Rada Dyrektorów Banku podjęła decyzję o zwiększeniu aktualnego ogólnego pułapu ekspozycji sektora publicznego w odniesieniu do potyczek udzielanych ze środków własnych na podstawie Mandatu Kotonu z obowiązujących 60% do 80% oraz o objęciu przez Bank wszelkiego ryzyka handlowego w odniesieniu do każdej pojedynczej operacji realizowanej ze środków własnych w sektorze prywatnym przy jednoczesnym stopniowym przejmowaniu przez Bank ryzyka politycznego gwarantowanego w ramach Gwarancji państw członkowskich ”

2.     Numerację punktów Wprowadzenia zmienia się odpowiednio.

3.     Punkt 8 Wprowadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Intencją Gwarantów oraz Banku jest, by w sytuacji nabycia przez Gwarantów praw i środków prawnych przysługujących Bankowi w odniesieniu do jakiejkolwiek Pożyczki, Bank — na życzenie Gwarantów - zajął się wykonywaniem i zarządzaniem Umową Pożyczki, w której wystąpiły zaległości ze spłatą należności, zgodnie z postanowieniami Umowy o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Kotonu II z dnia 31 marca 2009 r„ zawartej pomiędzy Bankiem a Gwarantami i regulującej procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z gwarancjami państw członkowskich na rzecz Banku („Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Kotonu II”).”

4.     Definicja Adekwatnie Zabezpieczonej Umowy Pożyczki („ASLA”) otrzymuje następujące brzmienie:

„”Adekwatnie Zabezpieczona Umowa Pożyczki („ASLA”)” oznacza dowolną Umowę Pożyczki zawartą pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcami z sektora prywatnego na podstawie Umowy Ramowej z Kotonu, dla której, w opinii Banku, istnieje odpowiednie zabezpieczenie pokrywające ryzyka kredytowe. Zgodnie z artykułem 2.03t niniejsza Gwarancja obejmuje ASLA wyłącznie w zakresie ryzyka politycznego, którego definicję zawiera Aneks 3.”

5. Skreśla się definicję Umowy o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Kotonu II w sekcji A „Definicji.

6.    Definicja „Rachunku Pokrycia Straty” („LLCA”) otrzymuje następujące brzmienie:

„Rachunek pokrycia straty na pożyczcelub „LLCAoznacza rachunek prowadzony w euro ustanowiony przez Bank w imieniu Gwarantów, zasilany z przychodów będących rezultatem wprowadzenia wyceny ryzyka na operacjach finansowych EBI, z wyłączeniem zdefiniowanych powyżej pożyczek ASIA, oraz zarządzany zgodnie z postanowieniami Umowy o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Kotonu II

7.     Sekcja B „Definicjiotrzymuje następujące brzmienie:


Termin Punkt, artykuł lub aneks
Trybunał arbitrażowy Ustęp 4 Aneksu 3
Decyzja o stowarzyszeniu Punkt 1 Wprowadzenia
Wiążący Ustęp 4 Aneksu 3
Prawomocny Ustęp 4 Aneksu 3
Ramy Kotonu Punkt 5 Wprowadzenia
Umowa Wewnętrzna Kotonu II Punkt 1 Wprowadzenia
Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Punkt 8 Wprowadzenia
Kotonu II
Umowa o Partnerstwie Kotonu II Punkt 1 Wprowadzenia
Ryzyka polityczne Artykuł 2.03
Projekt Ustęp 4 Aneksu 3
Umowa Projektu Ustęp 4 Aneksu 3
Odpowiednia Strona Ustęp 4 Aneksu 3

8.      Artykuł 1.04 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zobowiązania Gwarantów z tytułu niniejszej Gwarancji pozostają w mocy do chwili dokonania całkowitej spłaty Sum gwarantowanych.”

9.     Artykuł 2.03 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jednakże w przypadku pożyczek ASIA, z Gwarancji tej skorzystać można jedynie wówczas, gdy, z uwagi na zajście jednego ze zdarzeń zdefiniowanych w Aneksie 3 (dalej zwanych

Ryzykiem politycznym ”):

(i) Dłużnik objęty Gwarancją nie jest w stanie zapłacić Sumy gwarantowanej, bądź też Bank nie jest w stanie odebrać tej Sumy w terminie jej wymagalności; lub

(ii) Gwarant Strony Trzeciej nie ma możliwości pobrania należnych mu kwot z tytułu Sumy gwarantowanej, z tym, że:

(a) Gwarant Strony Trzeciej zobowiązany jest przedstawić Bankowi wszelkie wezwania do zapłaty w związku z płatnością jakiej dokonał on w imieniu Dłużnika objętego Gwarancją nie później, niż w ciągu 2 lat od (xx) wyszczególnionego w odpowiedniej umowie ostatecznego terminu spłaty, bądź też (yy) w przypadku dobrowolnej lub przymusowej przedterminowej spłaty danej Pożyczki, od terminu płatności takiej spłaty przedterminowej; oraz

(b) wysokość niniejszej Gwarancji ogranicza się do kwoty, jaką Bank lub - zależnie od sytuacji - Gymrant Strony Trzeciej mógłby odzyskać, gdyby nie zaistniało „ Ryzyko polityczne.

10.    Artykuł 3.01 otrzymuje następujące brzmienie:

Gwaranci będą płacić na rzecz Banku wszelkie wymagane przezeń kwoty w walucie euro, Kwoty wymagane przez Bank będą obejmować wszelkie środki pochodzące z rachunku LLCA, jakie Bank może przeznaczyć na pokrycie nierozliczonych Sum gwarantowanych Rachunek LLCA będzie zarządzany zgodnie z postanowieniami Umowy o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Kotomt II oraz na wartmkach każdorazowo określonych przez organy zarządzające Banku,

11.    Artykuł 4.03 otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank będzie dostarczać Gwarantom dwa razy do rokuf do 31 stycznia oraz do 31 lipca odpowiednio;

(i) arkusz informacyjny, w formie Aneksu 4, zawierający informacje na dzień 31 grudnia i 30 czerwca na temat Umów Pożyczek (w tym ASIA) objętych niniejszą Gwarancją; oraz

(ii) limity ostrożnościowe, w postaci przedstawionej w Aneksie 5, określone zgodnie z zasadami i wytycznymi formułowanymi każdorazowo przez organy zarządzające Banku, z których ostatnie zostały zatwierdzone w dniu 16 listopada 2010 k

12.    Artykuł 5.04 otrzymuje następujące brzmienie:

„Gwaranci oraz Bank zgadzają się stosować Umowę o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Kotonu II w odniesieniu do wszystkich działań windykacyjnych podejmowanych przez Bank w związku z Umowami pożyczki objętymi niniejszą Gwarancją ”

13.    Artykuł 6.02 otrzymuje następujące brzmienie:

Gwaranci zwrócą Bankowi wszelkie podatki i koszty poniesione przez Bank w ramach dochodzenia roszczeń względem Sum gwarantowanych, zgodnie z Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami Kotonu II.

14. Aneks 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Aneks 5

Arkusz informacji półrocznej za okres [31/12/RR] [30/06/RR] na temat limitów ostrożnościowych *)


Maksvmalnv limit Podpisana ekspozycja Uruchomiona ekspozycja
% mlnEUR mln EUR % limitu maksymalnego mln EUR % limitu maksymalnego
Transakcje suwerenne jako wielkość procentowa zakresu działań Mandatu Kotonu Kotonu I 60% 1032
Kotonu II 80% 1624
Docelowe maksymalne limity oczekiwanej straty w portfelu pożyczek na rzecz suwerennych pożyczkobiorców Kotonu I 8%
Kotonu II 8%
Zadłużenie pozostałe do spłaty od suwerennych pożyczkobiorców posiadających ocenę ratingową C jako wielkość procent portfela pożyczek suwerennych Kotonu I 25% 258
Kotonu II 25% 406
Ekspozycja na dowolnego pojedynczego suwerennego pożyczkobiorcę jako wielkość procentowa całości ekspozycji Kotonu I 20% 206
Kotonu II 20% 325

*) limity ostrożnościowe przewidziane niniejszym Aneksem 5 określa się wyłącznie w celach informacyjnych; mają one charakter niewiążący i ustalane są zgodnie z zasadami i wytycznymi formułowanymi każdorazowo przez organy zarządzające Banku.

Z zastrzeżeniem warunków podanych w niniejszym piśmie, Gwarancje Kotonu II zachowują pełną moc obowiązującą.

Niniejsze pismo podlega ogólnym zasadom wspólnym dla systemów prawnych państw członkowskich i należy je interpretować zgodnie z tymi zasadami.

Prosimy o formalne wyrażenie zgody na wprowadzenie niniejszych zmian drogą złożenia podpisu na jednym oryginale niniejszego pisma w każdej z trzech autentycznych wersji językowych, a mianowicie w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej, oraz o odesłanie podpisanych oryginałów do Banku, gdzie zostaną one zdeponowane.

Bank prześle poświadczone kopie oryginałów w trzech autentycznych wersjach językowych.

Zwracamy uwagę, że wprowadzenie niniejszych zmian staje się wiążące dla każdego Gwaranta z chwilą złożenia przezeń ważnego podpisu lub dokonania ważnej ratyfikacji wprowadzonych poprawek.

Dla wygody załączamy w Aneksie I jednolity tekst Umowy z Kotonu II ze zmianami wynikającymi z niniejszego pisma.

Z poważaniem,

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

T. Barton  Dyrektor Generalny

Kontrasygnowano w celu zatwierdzenia Data: 02.03.2012

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Dominik Podsekretarz Stanu