Zmiana ZałącZnika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacj Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi ZMIANA ZAŁĄCZNIKA FINANSOWEGO DO UMOWY W SPRAWIE SEKRETARIATU PARTNERSTWA WYMIARU PÓŁNOCNEGO W ZAKRESIE TRANSPORTU I LOGISTYKI, OBOWIĄZUJĄCA OD 10 GRUDNIA 2010 (ZWANA DALEJ „UMOWĄ”)

Przekład

POMIĘDZY

NORDYCKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM, MIĘDZYNARODOWĄ INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ, ZAŁOŻONĄ NA PODSTAWIE TRAKTATU, ZWANYM DALEJ „BANKIEM”

A MINISTERSTWEM TRANSPORTU I KOMUNIKACJI KRÓLESTWA NORWEGII,

MINISTERSTWEM TRANSPORTU FEDERACJI ROSYJSKIEJ,

MINISTERSTWEM TRANSPORTU KRÓLESTWA DANII,

MINISTERSTWEM SPRAW GOSPODARCZYCH I KOMUNIKACJI REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,

MINISTERSTWEM TRANSPORTU I KOMUNIKACJI REPUBLIKI FINLANDII W IMIENIU RZĄDU REPUBLIKI FINLANDII,

FEDERALNYM MINISTERSTWEM TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I ROZWOJU MIAST REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

MINISTERSTWEM TRANSPORTU REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

MINISTERSTWEM TRANSPORTU I KOMUNIKACJI REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

MINISTERSTWEM INFRASTRUKTURY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

RZĄDEM KRÓLESTWA SZWECJI,

MINISTERSTWEM TRANSPORTU I KOMUNIKACJI REPUBLIKI BIAŁORUSI,

ZWANYCH DALEJ „STRONAMI”, LUB OSOBNO „STRONĄ”.

Zważywszy, że Strony oraz Bank uzgodniły tymczasowy schemat finansowy dla finansowania Sekretariatu w roku 2011 w oparciu o dobrowolne składki (tak, jak to określono w obowiązującym Załączniku 1 do Umowy) oraz ;

Biorąc pod uwagę, że Strony oraz Bank również zobowiązały się (tak, jak to określono w obowiązującym Załączniku 1 do Umowy) uzgodnić w terminie nie przekraczającym 31 października 2010 roku ostateczny schemat finansowy dla Sekretariatu, który będzie miał zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku i będzie oparty na rocznych składkach;

Wobec powyższego Strony oraz Bank uzgodniły, co następuje.

Ostateczny schemat finansowy

Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku, środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Sekretariatu w sumie wyniosą co najmniej 250.000 EURO w roku kalendarzowym. Strony zapewnią środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Sekretariatu w postaci rocznych składek w oparciu o następujący schemat płatności:

Dania:      11.00 %, jednak nie więcej niż 30.000,- EURO w roku kalendarzowym

Finlandia:    11.00%

Niemcy:     11.00 %, jednak nie więcej niż 35.000,- EURO w roku kalendarzowym

Norwegia:    11.00 %

Polska:      11.00 %, jednak nie więcej niż 30.000,- EURO w roku kalendarzowym

Rosja:       11.00%

Szwecja:     11.00%

Białoruś:    5.75 % jednak nie więcej niż 15.000,- EURO w roku kalendarzowym

Estonia:     5.75 %

Łotwa:      5.75 % jednak nie więcej niż 15.000,- EURO w roku kalendarzowym

Litwa:      5.75 % jednak nie więcej niż 15.000,- EURO w roku kalendarzowym

Razem:      100%

Podpisanie i wejście w życie

Nowy Załącznik 1, który jest integralną częścią Umowy, będzie podpisany przez Strony oraz Bank w terminie nie przekraczającym 31 marca 2011 roku. Nowy

Załącznik 1 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i w tym dniu zastąpi obecnie obowiązujący Załącznik 1. Dla uniknięcia wątpliwości wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W dowód czego, niżej podpisani upoważnieni przedstawiciele jedenastu Stron i Banku podpisali tę Umowę w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim.