ZMIANA z dnia 29 sierpnia 2011 r. Umowy Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r.

Przekład

25 maja 2011

Jego Ekscelencja Waldemar Pawlak

Minister Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Rzeczpospolita Polska

Dotyczy: Rzeczpospolita Polska: Grant Funduszu Powierniczego GEF Numer TF054104 (Projekt Efektywności Energetycznej)

Zmiana do Umowy Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility ”

Wasza Ekscelencjo,

Nawiązujemy do Umowy Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” z dnia 22 listopada 2004 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską (”Odbiorca”) a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym jako Agencja Realizująca Grant Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” („Bank”) dotyczącej wskazanego w tytule Projektu („Umowa Grantu”). Nawiązujemy też do Pana pisma z dnia 13 stycznia 2011 zawierającego wniosek o proponowaną restrukturyzację Projektu oraz do odbytych później spotkań oraz korespondencji pomiędzy przedstawicielami naszych szanownych instytucji dotyczących tej restrukturyzacji.

Po odpowiednim rozważeniu sprawy, Bank zgadza się na dokonanie restrukturyzacji Projektu i niniejszym wprowadza następujące zmiany do Umowy Grantu:

1.  Sekcja 1.02 (g) Umowy Grantu zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

„(g) Plan Zarządzania Środowiskiem” oznacza dokument opisujący ramy zarządzania środowiskiem, zadowalający dla Banku, opracowany i przyjęty przez BGK, w formie poprawionej i ujawnionej przez BGK dnia 13 kwietnia 2011 i ujęty w Planie Realizacji Projektu, opisujący środki łagodzenia wpływu na środowisko i monitorowania oraz środki instytucjonalne odnoszące się do Projektu, w tym wytyczne wyboru i oceny Inwestycji z zakresu Efektywności Energetycznej oraz Inwestycji Termomodernizacyjnych;”

2.  Następujące nowe paragrafy zostają dodane bezpośrednio po paragrafie (u) w Sekcji 1.02 Umowy Grantu:

(v) „Kwalifikowany Kredytobiorca” oznacza osobę fizyczną, grupę lub osobę prawną uprawnioną do otrzymania Premii Termomodernizacyjnej zgodnie z kryteriami określonymi i przywołanymi w Planie Realizacji Projektu.

(w) „Premia Termomodernizacyjna” oznacza kwotę, obliczoną zgodnie z Planem Realizacji Projektu, wypłacaną z Funduszu Termomodernizacji Bankowi będącemu Bankiem Partnerskim Funduszu Termomodernizacji w celu spłaty Kredytu Termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Kwalifikowanego Kredytobiorcę; zbiorowo „Premie Termomodernizacyjne”.

(x) „Fundusz Termomodernizacji” oznacza Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzony w BGK Ustawą z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, pozycja 1459) administrowany przez BGK.

(y) „Grant Termomodernizacyjny” oznacza środki udostępnione z Rachunku Grantu Funduszu     Powierniczego     GEF    na     finansowanie     Inwestycji

Termomodernizacyjnych poprzez refinansowanie kwot wypłaconych przez Fundusz Termomodernizacji jako Premie Termomodernizacyjne, zbiorowo „Granty Termomodernizacyjne”.

(z) „Inwestycja Termomodernizacyjna” oznacza wydatki poniesione na zakup towarów, wykonanie robót i usług zmierzających do ulepszenia systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, które spełniają kryteria kwalifikujące oraz wymogi określone w Planie Realizacji Projektu.

(aa) „Kredyt Termomodernizacyjny” oznacza kredyt udzielony przez Bank Partnerski Funduszu Termomodernizacji Kwalifikowanemu Kredytobiorcy w celu dokonania Inwestycji Termomodernizacyjnych zgodnie z postanowieniami zawartymi lub przywołanymi w Planie Realizacji Projektu.

(bb) „Bank Partnerski Funduszu Termomodernizacji” oznacza bank komercyjny odpowiednio utworzony i prowadzący działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, który zawarł umowę z BGK na udzielanie Kredytów Termomodernizacyjnych.

3. Sekcja 2.02 (a) Umowy Grantu zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

„Sekcja 2.02 (a) Kwota Grantu Funduszu Powierniczego GEF może zostać wypłacona z Rachunku Grantu Funduszu Powierniczego GEF zgodnie z postanowieniami Załącznika 1 do niniejszej Umowy na pokrycie wydatków, które zostały poczynione (lub, jeżeli Bank wyrazi na to zgodę, które mają zostać poczynione) w związku z: (i) zasadnymi kosztami towarów, robót i usług wymaganych dla realizacji Części B oraz Części C Projektu; (ii)

finansowaniem Programu Częściowych Poręczeń Kredytowych w ramach Części A Projektu, i (iii) udostępnianiem Grantów Termomodernizacyjnych w ramach Części D Projektu, niezbędnych dla realizacji zadań Projektu oraz przewidzianych do finansowania ze środków Grantu Funduszu Powierniczego GEF.”

4.  Sekcja 2.03 Umowy Grantu zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

„Jako Datę Zamknięcia określa się dzień 30 czerwca 2012 roku, bądź też późniejszy termin ustalony przez Bank. Bank niezwłocznie powiadomi Odbiorcę Grantu o ustaleniu takiej późniejszej daty.”

5.  Sekcja 4.01 (b) (i) Umowy Grantu zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

„(i)      zapewnił dokonywanie przez niezależnych biegłych rewidentów akceptowalnych dla Banku badań (audytu) sprawozdań finansowych, o których mowa w paragrafie (a) niniejszej Sekcji za każdy rok finansowy (lub inny uzgodniony z Bankiem rok obrachunkowy), z uwzględnieniem sprawozdań odnoszących się do Programu Częściowych Poręczeń Kredytowych, Grantów Termomodernizacyjnych oraz Premii Termomodernizacyjnych, zgodnie ze stosowanymi w sposób konsekwentny standardami rewizji finansowej akceptowalnymi dla Banku,;”

6.  Paragraf 1 Załącznika 1 do Umowy Grantu zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Poniższa tabela przedstawia szczegółowo kategorie wydatków podlegających finansowaniu ze środków Grantu Funduszu Powierniczego GEF, przydział kwot Grantu Funduszu Powierniczego GEF dla każdej z tych Kategorii oraz procent wydatków dla poszczególnych pozycji, który ma być finansowany w każdej kategorii:


Kategoria Alokowana kwota Grantu Funduszu Powierniczego GEF (Wyrażona w dolarach USA) % wydatków, który ma być finansowany

1. Dostawa i instalacja wyposażenia

850.000 USD 36%

2. Towary

600.000 USD 36%

3. Roboty

650.000 USD 36%

4. Usługi Konsultantów, w tym usługi audytu

1.880.000 USD 100% dla zagranicznych firm konsultingowych i konsultantów indywidualnych i 83.5% dla konsultantów lokalnych, w tym 100% kwalifikowanych opłat socjalnych

5. Szkolenie

35.000 USD 100%

6. Zarządzanie Projektem

a. Wynagrodzenie za zarządzanie 1.100.000 USD 100%
b. Towary 35.000 USD 82%

7. Program Częściowych Poręczeń Kredytowych w Części A Projektu

50.000 USD 100%

8. Granty

Termomodernizacyjne

5.800.000 USD 100%
Ogółem 11.000.000 USD

7. Paragraf 4 Załącznika 1 do Umowy Grantu zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Bank może zażądać, aby wypłaty z Rachunku Grantu Funduszu Powierniczego GEF były dokonywane na podstawie zestawienia wydatków w odniesieniu do płatności z tytułu: (a) kontraktów dotyczących wykonania robót, zakupu towarów oraz dostawy i montażu sprzętu i urządzeń, których koszt wynosi mniej niż kwota stanowiąca równowartość 200.000 USD dla każdego z kontraktów; (b) usług doradczych świadczonych przez firmy konsultingowe w ramach kontraktów, których koszt wynosi mniej niż kwota stanowiąca równowartość 200.000 USD dla każdego z kontraktów, oraz usług doradczych świadczonych przez indywidualnych konsultantów w ramach kontraktów, których koszt wynosi mniej niż kwota stanowiąca równowartość 50.000 USD dla każdego z kontraktów; (c) szkoleń; oraz (d) Wynagrodzenia za Zarządzanie, na takich zasadach i warunkach, o których Bank powiadomi Odbiorcę Grantu na piśmie. Wszystkie wypłaty z Rachunku Grantu Funduszu Powierniczego GEF mieszczące się w Kategorii (8) wskazanej w tabeli zamieszczonej w paragrafie 1 niniejszego Załącznika, będą dokonywane na podstawie zestawienia wydatków na takich zasadach i warunkach, o których Bank powiadomi Odbiorcę Grantu na piśmie.”

8.  Nowy Paragraf 7 zostaje dodany bezpośrednio po Paragrafie 6 Załącznika 1 do Umowy Grantu i otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Przed datą niniejszej Zmiany do Umowy, nie będą dokonywane żadne wypłaty w odniesieniu do płatności dokonywanych z tytułu wydatków mieszczących się w Kategorii (8) wskazanej w tabeli zamieszczonej w paragrafie 1 niniejszego Załącznika, za wyjątkiem wypłat w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.160.000 USD (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), które mogą zostać dokonane w ramach płatności, które miały miejsce przed tą datą, ale po 1 stycznia 2011 r.”

9.  Paragraf 1 Części C Załącznika 2 do Umowy Grantu zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zapewnienie: (a) pomocy technicznej dla JZP w celu: (i) wdrożenia mechanizmu udzielania poręczeń i stworzenia w BGK odpowiednich możliwości administrowania Programem Częściowych Poręczeń Kredytowych, (ii) zorganizowania szkoleń dla Banków Uczestniczących; (iii) zwiększenia świadomości i zapotrzebowania na inwestycje energooszczędne wśród właścicieli budynków, włączając jednostki samorządu terytorialnego; oraz (iv) nadzoru nad realizacją, oceną i sprawozdawczością Projektu oraz rozpowszechniania wyników; (b) pomocy technicznej dla Odbiorcy Grantu w celu zwalczania przeszkód we wdrażaniu środków i programów efektywności energetycznej na poziomie krajowym; i (c) pokrycia dodatkowych kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z zarządzaniem realizacją Projektu.”

10. Następująca nowa Część D zostaje dodana bezpośrednio po Części C Załącznika 2 do Umowy Grantu:

Cześć D: Inwestycje Termomodernizacyjne

Subsydiowanie Inwestycji Termomodernizacyjnych realizowanych przez Kwalifikowanych Kredytobiorców poprzez zasilenie Funduszu Termomodernizacji środkami Grantów Termomodernizacyjnych na zasadzie refinansowania Premii Termomodernizacyjnych wypłacanych Bankom Partnerskim na rzecz Kwalifikowanych Kredytobiorców.”

11. Ostatni Paragraf Załącznika 2 do Umowy Grantu zostaje wykreślony.

12. Paragraf 1 Części A Załącznika 3 do Umowy Grantu zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Odbiorca Grantu: (a) spowoduje, że BGK będzie realizował Części A, Cl i D Projektu oraz za pośrednictwem BGK spowoduje, że POE ESCO będzie realizować Części B i C2 Projektu zgodnie z wymogami określonymi postanowieniami niniejszej Umowy, Umowy Projektu oraz PRP; i (b) nie dokona cesji, zmiany, odwołania ani rezygnacji z PRP ani jakichkolwiek jego postanowień bez wcześniejszej zgody Banku.”

13. Paragraf 4 Części A Załącznika 3 do Umowy Grantu zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„Odbiorca Grantu zagwarantuje, że Projekt będzie realizowany zgodnie z Planem Zarządzania Środowiskiem. Odbiorca Grantu, za pośrednictwem BGK spowoduje, że Banku Uczestniczące oraz POE ESCO: (a) będą przestrzegać wytycznych zawartych w Planie Zarządzania Środowiskiem przy wyborze i zatwierdzaniu Inwestycji Energooszczędnych; oraz (b) przedstawią stosowne informacje na temat podejmowanych działań w Raportach Monitoringu Finansowego, o których mowa w Sekcji 4.02 niniejszej Umowy. Odbiorca Grantu spowoduje zapewnienie przez BGK, że każda Inwestycja Termomodernizacyjna dla której występuje się o Grant Termomodernizacyjny zostanie sprawdzona i oceniona zgodnie z Planem Zarządzania Środowiskiem a Granty Termomodernizacyjne będą udzielane wyłącznie dla Inwestycji Termomodernizacyjnych, które spełniają wymogi określone w Planie Zarządzania Środowiskiem.”

14. Nowa Część E zatytułowana „Realizacja Części D Projektu” zostaje dodana na końcu Załącznika 3 do Umowy Grantu i otrzymuje następujące brzmienie:

„Część E Realizacja Części D Projektu:

1. Odbiorca Grantu, za pośrednictwem BGK, będzie składał do Banku okresowe wnioski o wypłatę dla Funduszu Termomodernizacji części środków Grantu Funduszu Powierniczego GEF alokowanych w ramach Kategorii (8) wskazanej w tabeli w paragrafie 1 Załącznika 1 do niniejszej Umowy, na podstawie następujących dokumentów przedłożonych przez BGK, w formie zadowalającej Bank:

(a) Zawiadomienia Banku będącego Partnerem Funduszu Termomodernizacji o spełnieniu warunków umożliwiających wypłatę Premii Termomodernizacyjnej,

w odniesieniu do poszczególnych Inwestycji Termomodernizacyjnych realizowanych przez Kwalifikujących się Kredytobiorców;

(b)   Oświadczenia projektanta dotyczącego zgodności projektu budowlanego Inwestycji Termomodernizacyjnej z audytem energetycznym pozytywnie zweryfikowanym przez BGK;

(c)   Oświadczenia projektanta dotyczącego realizacji Inwestycji Termomodernizacyjnej zgodnie z projektem budowlanym; oraz

(d)   Dokumentów potwierdzających wypłatę Premii Termomodernizacyjnej.

2.  Bez ograniczeń i zastrzeżeń do postanowień paragrafu 1 niniejszej Części E, Odbiorca Grantu powierzy BGK odpowiedzialność za opracowanie wniosków o wypłatę z Rachunku Grantu Funduszu Powierniczego GEF oraz za skompletowanie dokumentów i innych potwierdzeń, które mają zostać przedstawione Bankowi jako dokumentacja na poparcie wniosku.

3.  Dla celów realizacji Części D Projektu, Odbiorca Grantu spowoduje, że BGK (a) podejmie wszelkie działania konieczne dla zapewnienia, że Banki Partnerskie Funduszu Termomodernizacji będą udzielać Kredytów Termomodernizacyjnych zgodnie z kryteriami kwalifikacji, wymogami i procedurami wskazanymi w PRP; oraz (b) jako administrator Funduszu Termomodernizacji, będzie udzielał Premii Termomodernizacyjnych zgodnie z kryteriami kwalifikacji, wymogami i procedurami określonymi lub przywołanymi w niniejszej Umowie, Umowie Realizacji Grantu GEF oraz PRP.

4.  Środki Grantów Termomodernizacyjnych będą przekazywane do Funduszu Termomodernizacji zgodnie z wymogami i procedurami określonymi lub przywołanymi w niniejszej Umowie, Umowie Realizacji Grantu GEF oraz PRP. Granty Termomodernizacyjne udzielane na podstawie Części D Projektu nie przekroczą wartości Premii Termomodernizacyjnych wypłaconych przez Fundusz Termomodernizacji. Łączna kwota Grantów Termomodernizacyjnych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 5.850.000 USD.

5.  Odbiorca Grantu spowoduje, że BGK jako administrator Funduszu Termomodernizacji dokona bezzwłocznej refundacji na rzecz Banku jakichkolwiek wypłaconych Grantów Termomodernizacyjnych, jeżeli według decyzji Banku:

(a)    Bank ustali w jakimkolwiek czasie, że Premie Termomodernizacyjne, na refinansowanie których wypłacane były Granty Termomodernizacyjne, nie były udzielane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Umowy Grantu Funduszu Powierniczego GEF, Planem Zarządzania Środowiskiem lub PRP;

lub

(b)    Bank ustalił, w jakimkolwiek czasie, że Odbiorca Grantu lub BGK nie wywiązał się z realizacji jakichkolwiek z ich stosownych zobowiązań wynikających z Umowy Realizacji Grantu GEF.

6. Bank może wstrzymać wypłaty z tytułu Grantów Termomodernizacyjnych w przypadku, gdy:

(a)    Umowa Realizacji Grantu GEF, lub jakiekolwiek jej postanowienia, zostaną zmienione, zawieszone, odwołane, zrezygnowano z nich lub zostały one uchylone przez Odbiorcę Grantu lub BGK, bez wcześniejszej zgody Banku, a taka zmiana, zawieszenie, odwołanie, rezygnacja lub uchylenie w sposób istotny i niekorzystny wpływa na zdolność Odbiorcy Grantu lub BGK do realizacji jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy Realizacji Grantu GEF;

(b)    jakikolwiek organ sprawujący zgodnie z prawem jurysdykcję podejmie jakiekolwiek działanie w stosunku do BGK lub Funduszu Termomodernizacji w celu jego rozwiązania lub pozbawienia statusu lub zawieszenia działalności BGK, i takie rozwiązanie, pozbawienie statusu lub zawieszenie będzie mieć istotny i niekorzystny wpływ na zdolność BGK do realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy Realizacji Grantu GEF;

(c)    BGK stanie się niewypłacalny;

(d)    BGK nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy Realizacji Grantu GEF;

(e)     statut BGK zostanie zmieniony, zawieszony, odwołany, uchylony lub nastąpi rezygnacja z niego w sposób, który, w opinii Banku, mógłby w sposób istotny i niekorzystny wpłynąć na zdolność Odbiorcy Grantu do skutecznej realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy Grantu Funduszu Powierniczego GEF lub Umowy Realizacji Grantu GEF;

(f)     przez Odbiorcę Grantu i/lub BGK zostanie podjęte jakiekolwiek działanie zmierzające do odebrania statusu, zawieszenia, anulowania lub zakończenia działalności Funduszu Termomodernizacji lub w celu zawieszenia lub likwidacji jego działalności; lub

(g)    wystąpi zdarzenie w wyniku którego Bank jest uprawniony do żądania od BGK dokonania zwrotu Grantu Termomodernizacyjnego, niezależnie od tego, czy Bank zażąda takiego zwrotu, czy też nie.”

15. Załącznik do Pisma Uzupełniającego z dnia 22 listopada 2004 określający Tabele Wyników i Monitoringu zostaje zmieniony poprzez zastąpienie go Aneksem do Zmiany Umowy Grantu.

Poza konkretnie zmienionymi niniejszym pismem postanowieniami, wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają w pełni w mocy i obowiązują

Proszę potwierdzić zgodę Odbiorcy Grantu na niniejszą Zmianę do Umowy poprzez kontrasygnowanie przez uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy Grantu i opatrzenie datą obu egzemplarzy niniejszej Zmiany i zwrócenie jednego egzemplarza do nas. Niniejsze zmiany do Umowy wejdą w życie z chwilą otrzymania przez Bank: (a) odpowiednio podpisanego egzemplarza Listu Zmieniającego; (b) odpowiednio podpisanego egzemplarza Listu Zmieniającego do Umowy Projektu; i (c) potwierdzenia, że Umowa Realizacji Grantu GEF została zmieniona w sposób zadowalający Bank.

Z wyrazami szacunku,

Peter Harrold

Dyrektor Krajowy

Europa Środkowa i Państwa Bałtyckie

Europa i Azja Środkowa

ZGODA: Rzeczpospolita Polska

Reprezentowana przez: Waldemara Pawlaka

Tytuł: Wicepremier, Minister Gospodarki

Data: 2011-07-18

Aneks

Ramowe Wyniki i Monitoring

POLSKA: PROJEKT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Wskaźniki realizacji Celów Rozwojowych Projektu* Kluczowy O=Opuszczony

K=Kontynuacja

N=Nowy

P=Poprawiony

Jednostka miary Punkt

odniesienia 2004

Wartości skumulowane** Częstotliwość Źródło danych/Metodologia Odpowiedzialność

za zbieranie danych

2007 2010 2011
Wskaźnik pierwszy:

Liczba transakcji związana z projektami EE/ESCO na polskim rynku

K Liczba 3195 11,566 23739 28070 Rocznie Badanie rynku Konsultanci
Wskaźnik drugi:

Wolumen zadłużenia związany z projektami EE/ESCO na polskim rynku

K (mln USD) 210 885 1672 2075 Rocznie Badanie rynku Konsultanci
Wskaźnik trzeci:

Liczba projektów EE / ESCO

większych niż 250.000 USD

K Liczba 151 634 1543 1785 Rocznie Badanie rynku Konsultanci
Wskaźnik czwarty:

Liczba krajowych firm komercyjnych, świadczących usługi EE

K szt. 452 865 1307 1400 Rocznie Badanie rynku Konsultanci
TABELA WYNIKÓW POŚREDNICH
Wyniki Pośrednie (Komponent Program Częściowych Poręczeń Kredytowych): Komponent Częściowych Poręczeń przełoży się na kwotę 16,3 miliony USD w formie inwestycji banków komercyjnych na rzecz około 130 projektów
Zweryfikowany wynik Pośredni (Komponent Inwestycje Termomodernizacyjne): Komponent Inwestycji Termomodernizacyjnych przełoży się na kwotę 58,5 milionów USD całkowitej wartości inwestycji w formie około 480 projektów.