ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 49, poz. 526, Nr 60, poz. 634 i Nr 69, poz. 704, z 2007 r. Nr 12, poz. 121, z 2008 r. Nr 4, poz. 44 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące statutowe komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezydenta;

2) Gabinet Szefa Kancelarii;

3) Biuro Prawa i Ustroju;

4) Biuro Kadr i Odznaczeń;

5) Biuro Spraw Zagranicznych;

6) Biuro Doradców, Ekspertyz i Opinii;

7) Biuro Prasowe;

8) Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów;

9) Biuro Inicjatyw Społecznych;

10) Biuro Listów i Opinii Obywatelskich;

11) Biuro Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego;

12) Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;

13) Biuro Finansowe;

14) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

15) Biuro Administracyjne;

16) Zespół Analiz Bieżących.”,

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kancelaria zapewnia obsługę prawną i administracyjną Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego dla tej Komisji.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.