ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P Nr 49, poz. 526, Nr 60, poz. 634 i Nr 69, poz. 704, z 2007 r. Nr 12, poz. 121 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 44) w § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W skład Gabinetu Prezydenta wchodzą:

1) Zespół Sekretariatu Prezydenta;

2) Zespół Protokolarny Prezydenta;

3) Zespół Obsługi Organizacyjnej Prezydenta.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2009 r.