ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 49, poz. 526, z późn. zm. 1) ) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 17.

§ 2. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej statutowych komórek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2006 r. Nr 60, poz. 634 i Nr 69, poz. 704, z 2007 r. Nr 12, poz. 121, z 2008 r. Nr 4, poz. 44, z 2009 r. Nr 8, poz. 77 i Nr 21, poz. 264, z 2010 r. Nr 72, poz. 914 i Nr 93, poz. 1071 oraz z 2011 r. Nr 27, poz. 298.