ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 49, poz. 526, Nr 60, poz. 634 i Nr 69, poz. 704) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Szefa Kancelarii zastępuje Zastępca Szefa Kancelarii.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Szefa Kancelarii.”;

2) w § 3 ust. 2 i 3 uchyla się;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące statutowe komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezydenta;

2) Gabinet Szefa Kancelarii;

3) Biuro Prawa i Ustroju;

4) Biuro Kadr i Odznaczeń;

5) Biuro Spraw Zagranicznych;

6) Biuro Doradców, Ekspertyz i Opinii;

7) Biuro Prasowe;

8) Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów;

9) Biuro Inicjatyw Społecznych;

10) Biuro Listów i Opinii Obywatelskich;

11) Biuro Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego;

12) Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;

13) Biuro Finansowe;

14) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

15) Biuro Administracyjne;

16) Zespół Analiz Bieżących.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kancelaria zapewnia obsługę administracyjno--organizacyjną Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa poprzez Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.