ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 6, poz. 97, Nr 43, poz. 462 i Nr 54, poz. 577) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) Departament Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym;”;

2) w § 5 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) Departament Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.