ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 25, poz. 247 i Nr 56, poz. 507 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 179 i Nr 81, poz. 1024) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 6;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Obsługę zadań ministra w zakresie działu informatyzacja zapewnia w szczególności Departament Społeczeństwa Informacyjnego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354