ZARZĄDZENIE Nr 136 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 8, poz. 150, Nr 15, poz. 248 i Nr 38, poz. 602, z 2003 r. Nr 18, poz. 283 i Nr 59, poz. 929 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 96).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 955)

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW