ZARZĄDZENIE Nr 97 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M. P. Nr 22, poz. 290) w załączniku w § 2:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych;”;

2) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) Biuro Informacji;”;

3) uchyla się pkt 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.