ZARZĄDZENIE Nr 96 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M. P. Nr 97, poz. 846) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 14,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Centrali i delegatur Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora generalnego.”;

2) uchyla się § 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 grudnia 2010 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241.