ZARZĄDZENIE Nr 93 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2008 r. Nr 56, poz. 507, z 2009 r. Nr 14, poz. 179 i Nr 81, poz. 1024 oraz z 2011 r. Nr 16, poz. 181.