ZARZĄDZENIE Nr 81 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia;

2) opracowanie na podstawie analizy, o której mowa w pkt 1, propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.

§ 3.1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — minister właściwy do spraw zdrowia albo wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie — wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarz lub podsekretarz stanu w:

a) Ministerstwie Finansów,

b) Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

c) Ministerstwie Gospodarki,

d) Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e) Ministerstwie Sprawiedliwości,

f) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

g) Ministerstwie Obrony Narodowej,

h) Ministerstwie Skarbu Państwa,

i) Ministerstwie Zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć na prawach członka wyznaczeni przez władze statutowe przedstawiciele:

1) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność;

2) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

3) Forum Związków Zawodowych;

4) Konfederacji Pracodawców Polskich;

5) Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

6) Związku Rzemiosła Polskiego;

7) Business Centre Club — Związku Pracodawców;

8) Naczelnej Rady Lekarskiej;

9) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

10) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. 

§ 4.1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu posiedzenia zwołuje oraz przewodniczy im osoba wyznaczona przez przewodniczącego.

3. Zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Zespołu oraz materiały dotyczące posiedzenia przewodniczący Zespołu przesyła członkom Zespołu pocztą (listem poleconym), faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informatycznych, na co najmniej 2 dni przed posiedzeniem na wskazany do korespondencji adres.

§ 5.1. W celu realizacji zadań przewodniczący Zespołu może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie na rzecz Zespołu opinii i ekspertyz.

§ 6.1. W sprawach określonych w § 2 Zespół może podejmować uchwały.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego wyznaczonej oraz co najmniej połowy pozostałych członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 8. Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.

§ 9.1. Zespół jest powołany na okres wykonywania zadań określonych w § 2, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 października 2006 r.

2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia prac Zespołu przewodniczący składa Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, przyjęte przez Zespół w trybie określonym w § 6 ust. 2.

3. Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów comiesięczne sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.

§ 10. 1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2.  Koszty delegacji członków Zespołu ponoszą właściwe jednostki delegujące.

3. Koszty opinii i ekspertyz sporządzanych na rzecz Zespołu finansowane są z budżetu państwa z części 46 — Zdrowie, działu 851 — Ochrona zdrowia.

§ 11. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

§ 12. Zespół działa na podstawie niniejszego zarządzenia oraz przyjętego przez siebie regulaminu.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.