ZARZĄDZENIE Nr 68 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) zarządza się, co następuje:

§ 1. Biuru Rzecznika Praw Pacjenta nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta (M.P. Nr 57, poz. 778 oraz z 2010 r. Nr 25, poz. 238 i Nr 61, poz. 796).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 1) .

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 października 2011 r.