ZARZĄDZENIE Nr 62 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 80, poz. 1136).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. (poz. 351)

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.