ZARZĄDZENIE Nr 58 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej (M. P. Nr 56, poz. 765, z późn. zm. 1) ) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład urzędu Komitetu wchodzą:

1) Gabinet Polityczny Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej;

2) Departament Polityki Integracyjnej;

3) Departament Prawa Unii Europejskiej;

4) Departament Analiz i Strategii;

5) Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy;

6) Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego;

7) Departament Informacji Europejskiej;

8) Departament Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;

9) Departament Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

10) Sekretariat Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej;

11) Biuro Dyrektora Generalnego;

12) Biuro Administracyjno-Finansowe;

13) Biuro Komunikacji Medialnej;

14) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

15) Biuro Zamówień Publicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2006 r. Nr 4, poz. 70, z 2007 r. Nr 33, poz. 380, z 2008 r. Nr 56, poz. 508 i Nr 68, poz. 609 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 33.