ZARZĄDZENIE Nr 57 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach (M. P. Nr 89, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 5;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Izby Architektów, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowej Rady Radców Prawnych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.