ZARZĄDZENIE Nr 45 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (M. P. Nr 14, poz. 223, z 2005 r. Nr 7, poz. 97 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 646) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stanowiska na posiedzenia i sprawozdania z posiedzeń Rady Unii Europejskiej i ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym nieformalnych spotkań ministrów państw członkowskich UE) oraz Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER I oraz COREPER II), z wyjątkiem nieformalnych spotkań ministrów spraw zagranicznych w formule „Gymnich”;”,

b) dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:

„17) informacje w sprawie stanowisk na posiedzenia i informacje o wynikach posiedzeń Rady Europejskiej (w tym posiedzeń nieformalnych);

18) analizy, oceny i wnioski oraz dokumenty dotyczące przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.”;

2) uchyla się ust. 2c—2e.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.