ZARZĄDZENIE Nr 42 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 70, poz. 635) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) członkowie w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu delegowani przez:

a) Ministra Finansów,

b) Ministra Gospodarki,

c) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

d) Ministra Obrony Narodowej,

e) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

f) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g) Ministra Rozwoju Regionalnego,

h) Ministra Skarbu Państwa,

i) Ministra Sportu i Turystyki,

j) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

k) Ministra Spraw Zagranicznych,

l) Ministra Środowiska,

m) Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.