ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 97, poz. 845 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 787) w załączniku § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Finansowania Szkół Wyższych;

3) Departament Instrumentów Polityki Naukowej;

4) Departament Kontroli i Nadzoru;

5) Departament Legislacyjno-Prawny;

6) Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego;

7) Departament Strategii;

8) Departament Systemów Informatycznych;

9) Departament Wdrożeń i Innowacji;

10) Biuro Dyrektora Generalnego;

11) Biuro Ministra;

12) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.