ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności inicjowanie, opiniowanie i rekomendowanie:

1) propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie obowiązujących regulacji prawnych mających wpływ na rozwój turystyki;

2) kierunków działań zmierzających do wzmocnienia konkurencyjności polskiego produktu turystycznego;

3) działań dotyczących wzmocnienia współpracy w zakresie promocji turystycznej Polski i kształtowania jej wizerunku jako kraju atrakcyjnego turystycznie;

4) kierunków promowania inwestycji turystycznych;

5) kierunków zmian w zakresie standardów kształcenia w turystyce pod kątem potrzeb rynku;

6) projektów działań na rzecz zwiększenia udziału Polaków w turystyce krajowej, w szczególności na rzecz wzrostu dostępności usług dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin;

7) kierunków zmian związanych z dostępnością transportową do miejsc atrakcyjnych turystycznie;

8) działań związanych z przygotowaniem polskiej branży turystycznej do międzynarodowych wydarzeń kulturalno-sportowych odbywających się w Polsce, w tym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — minister właściwy do spraw turystyki albo wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu;

2) członkowie:

a) w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wyznaczeni przez ministrów właściwych do spraw:

— budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

— finansów publicznych,

— gospodarki,

— gospodarki morskiej,

— gospodarki wodnej,

— kultury fizycznej i sportu,

— kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

— nauki,

— oświaty i wychowania,

— rozwoju regionalnego,

— rozwoju wsi,

— spraw wewnętrznych,

— spraw zagranicznych,

— szkolnictwa wyższego,

— środowiska,

— transportu,

b) w randze wiceprezesa, wyznaczeni przez:

— Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

— Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3) sekretarz — dyrektor Departamentu Turystyki w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw turystyki.

2. Osoby wchodzące w skład Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Zespołu, mogą w nich wziąć udział osoby upoważnione przez członka Zespołu.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) przewodniczy posiedzeniom.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia Zespołu zwołuje oraz przewodniczy im osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu przesyła członkom Zespołu co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Zespołu zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Zespołu oraz materiały dotyczące posiedzenia Zespołu, na adres wskazany do korespondencji.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze i powierzyć im realizację niektórych zadań Zespołu.

2. W pracach Zespołu i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może zlecać opracowanie tematów i wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 6. 1. W sprawach określonych w § 2 Zespół może podejmować uchwały.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego wyznaczonej oraz co najmniej połowy pozostałych członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom posiedzenia Zespołu.

§ 7. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez pracownika Departamentu Turystki w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw turystyki, wskazanego przez sekretarza Zespołu.

§ 8. 1. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

2. W wykonywaniu swoich zadań Zespół współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i branżowymi działającymi w dziedzinie turystyki.

§ 9. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zakończono okres sprawozdawczy.

§ 10. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Turystyki w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw turystyki.

§ 11. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w § 1 ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.