ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności (M. P. Nr 16, poz. 184, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym,”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Komitetu należy inicjowanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie związanym z informatyzacją administracji publicznej, rozwojem społeczeństwa informacyjnego, łącznością, rejestrami publicznymi, zastosowaniem technologii informacyjnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy oraz przygotowaniem organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy § 4—11 i 14—20 zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 99, poz. 1171).”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Komitet oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami są kierowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych, w miarę możliwości z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dokumentów zawierających informacje niejawne, wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.”.

§ 2. Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.

2)  Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2007 r. Nr 52, poz. 604, z 2008 r. Nr 26, poz. 258, z 2009 r. Nr 24, poz. 320 oraz z 2010 r. Nr 62, poz. 818.