ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 7 maja 2007 r. żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z natężeniem ruchu osobowego i pojazdów podczas świąt Wielkiej Nocy, Święta Państwowego — 1 maja oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.