ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M. P. Nr 26, poz. 433, z późn. zm. 2) ) w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Biuro I;

2) Biuro II;

3) Biuro III;

4) Biuro IV;

5) Biuro V;

6) Biuro VI;

7) Biuro VII;

8) Biuro VIII;

9) Biuro IX;

10) Biuro X;

11) Ośrodek Szkolenia;

12) Samodzielny Wydział Prawny.

2. W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.

2)  Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 16, poz. 273 i Nr 35, poz. 611, z 2006 r. Nr 21, poz. 242 i Nr 54, poz. 578 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 100.