ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 96, poz. 1056, z późn. zm. 2) ) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Centrum Informacyjne Rządu;

3) Departament Analiz Strategicznych;

4) Departament Komitetu Rady Ministrów;

5) Departament Kontroli i Nadzoru;

6) Departament Prawny;

7) Departament Rady Ministrów;

8) Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców;

9) Departament Służby Cywilnej;

10) Departament Spraw Parlamentarnych;

11) Departament Spraw Zagranicznych;

12) Biuro Budżetowo-Finansowe;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

15) Biuro Ochrony;

16) Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego;

17) Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu;

18) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych;

19) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania;

20) Biuro Rady Gospodarczej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2)  Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2008 r. Nr 11, poz. 120, Nr 42, poz. 379 i Nr 83, poz. 737, z 2009 r. Nr 11, poz. 137, Nr 16, poz. 198, Nr 24, poz. 321 i Nr 71, poz. 907 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 660 i Nr 62, poz. 817.