ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz. 789 oraz z 2010 r. Nr 61, poz. 795) w załączniku § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Ministerstwa Środowiska wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Edukacji Ekologicznej;

2) Departament Ekonomiczny;

3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

4) Departament Gospodarki Odpadami;

5) Departament Instrumentów Finansowych;

6) Departament Instrumentów Środowiskowych;

7) Departament Leśnictwa;

8) Departament Ochrony Przyrody;

9) Departament Planowania Strategicznego;

10) Departament Prawny;

11) Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

12) Departament Współpracy z Zagranicą;

13) Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery;

14) Biuro Dyrektora Generalnego;

15) Biuro Gospodarki Wodnej;

16) Biuro Kadr i Szkoleń;

17) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

18) Biuro Ministra;

19) Biuro Prasowe.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.