ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W skład stałego komitetu Rady Ministrów wchodzą:

1) przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów;

2) wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków stałego komitetu Rady Ministrów, na wniosek przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów;

3) członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach;

4) przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w § 55 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów”.

2. Sekretarzem stałego komitetu Rady Ministrów jest powoływana i odwoływana przez przewodniczącego tego komitetu osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego komitetu.

3. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów, przewodniczy temu komitetowi.”;

2) w § 9 w ust. 2 w pkt 1 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zgłoszeń podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz informacji o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informacji o ich braku,”;

3) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ich przedstawiciele.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2)  Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 33, poz. 518 oraz z 2005 r. Nr 18, poz. 297, Nr 62, poz. 857 i Nr 70, poz. 968.

3)  Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 40, poz. 439.