ZARZĄDZENIE Nr 135 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zniesienia Rady Rynku Kapitałowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Radę Rynku Kapitałowego.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Rynku Kapitałowego (M. P. Nr 54, poz. 909 oraz z 2005 r. Nr 21, poz. 329).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.