ZARZĄDZENIE Nr 120 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 6, poz. 97 i Nr 43, poz. 462) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;”,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.”;

2) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.