ZARZĄDZENIENr 113 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni Witold Marczuk.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.