ZARZĄDZENIE Nr 106 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. Nr 97, poz. 845, z 2010 r. Nr 60, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 119 i Nr 78, poz. 787).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.