ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 16 października 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.