ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Sugusta” — Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)  wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2)  wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

— z serii „Skarby Stanisława Augusta” — Wacław II Czeski.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 maja 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. (poz. 383)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166.