ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” — Lekki krążownik „Dragon”, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” — Lekki krążownik „Dragon”, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 18 października 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855 i 908.