ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł, 25 zł, 100 zł i 1000 zł, upamiętniających „Beatyfikację Jana Pawła II — 1 V 2011”, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 1000 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,

3) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 25 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia,

4) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia,

5) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia

— upamiętniających „Beatyfikację Jana Pawła II — 1 V 2011”.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 28 kwietnia 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2011 r. (poz. 308)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.