ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 17 stycznia 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.