ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii „Skarby Stanisława Augusta” — Władysław Łokietek, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)   wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2)   wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — z serii „Skarby Stanisława Augusta” — Władysław Łokietek.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 13 września 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. (poz. 697)