ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 stycznia 2009 r.

§ 4. Monetę, o której mowa w § 2, wprowadza się do obiegu z dniem 21 stycznia 2009 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. (poz. 34)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317.