ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Agnieszka Osiecka, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)   wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2)   wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,

3)   wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł (kwadrat), określone w załączniku nr 3 do zarządzenia

— z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Agnieszka Osiecka.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 grudnia 2013 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 listopada 2013 r. (poz. 926)