ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 2 sierpnia 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.