ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,

3) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia,

4) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia,

5) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia,

6) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 6 do zarządzenia,

7) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 7 do zarządzenia,

8) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 500 zł, określone w załączniku nr 8 do zarządzenia

— upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012.

§ 2.1. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 1 czerwca 2012 r.

2. Monety, o których mowa w § 1 pkt 2-8, wprowadza się do obiegu z dniem 4 czerwca 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. (poz. 324)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.