ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 1 grudnia 2004 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2004 r. (poz. 847)

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262.