ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 marca 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 marca 2005 r. (poz. 271)

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ, 10 ZŁ I 200 ZŁ