ZARZĄDZENIE PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm. 1) ) oraz w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli, zwany dalej „pracownikiem”, na czas trwania stosunku pracy otrzymuje legitymację służbową, która potwierdza jego uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

2. Legitymacje służbowe mają formę spersonalizo-wanej, przy użyciu wielkich i małych liter, karty identyfikacyjnej z chipem o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej imię (imiona), nazwisko, stanowisko, zdjęcie oraz numer pracownika, napisy Rzeczpospolita Polska, Najwyższa Izba Kontroli, termin ważności, numer legitymacji, kod paskowy oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem lub przerobieniem.

3. Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolerzy otrzymują legitymację w kolorze niebieskim. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi otrzymują legitymację w kolorze białym.

4. Wzory legitymacji służbowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Legitymacje służbowe mogą być wykorzystywane tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.

2. Pracownik obowiązany jest dbać o należyty stan legitymacji służbowej, chronić ją przed utratą i zniszczeniem.

3. Pracownik nie może odstępować legitymacji służbowej innym osobom.

§ 3. W razie utraty legitymacji służbowej pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wystawcę legitymacji, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego unieważnia legitymację służbową i wystawia nową.

§ 4. Legitymacje służbowe wystawia i prowadzi ich rejestr dyrektor departamentu właściwego do spraw kadrowych.

§ 5. 1. Legitymacje służbowe podlegają wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu terminu ważności.

2. Wymiany dokonuje podmiot, o którym mowa w § 4.

§ 6. Pracownik obowiązany jest zwrócić legitymację podmiotowi, o którym mowa w § 4, niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 227, poz. 1482 i Nr 238, poz. 1578.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r. Nr 125, poz. 869 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 971.