ZARZĄDZENIE Nr 98 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej (M. P. Nr 33, poz. 588) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Liczba członków Rady Społecznej wynosi do 25 osób.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.