ZARZĄDZENIE Nr 98 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 października 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447 i Nr 33, poz. 518 oraz z 2005 r. Nr 18, poz. 297) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w § 55 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734 oraz z 2005 r. Nr 55, poz. 757), zwanej dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów, przewodniczy temu komitetowi.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Organ uprawniony wnosi projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów za pośrednictwem sekretarza tego komitetu.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów lub z jego upoważnienia Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów może, na wniosek uprawnionego organu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków stałego komitetu Rady Ministrów (tryb obiegowy).”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1 .Projekty dokumentów rządowych wniesione do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów Sekretarz tego komitetu przekazuje osobom wchodzącym w skład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń tego komitetu, nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia, na którym mają być rozpatrzone te projekty. W uzasadnionych przypadkach, gdy waga lub pilność sprawy wymagają jej niezwłocznego rozstrzygnięcia przez stały komitet Rady Ministrów, termin ten, za zgodą Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, może zostać skrócony.

2. Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów opracowuje porządek obrad oraz wprowadza w nim zmiany na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1, w trybie określonym w pisemnym upoważnieniu udzielonym przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.

3. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka stałego komitetu Rady Ministrów.

4. Porządek obrad Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów zatwierdza na posiedzeniu tego komitetu, po zasięgnięciu opinii jego członków.”;

5) w § 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie odpowiada wymaganiom określonym w Regulaminie pracy Rady Ministrów, a w szczególności nie dołączono do niego:

a) protokołu rozbieżności,

b) ustosunkowania się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag lub opinii organów lub podmiotów, którym projekt dokumentu rządowego byt przekazany, zgodnie z wymogami określonymi w § 12 ust. 2—5 Regulaminu pracy Rady Ministrów,

c) informacji o przeprowadzeniu międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej,

d) informacji o wyrażeniu zgody na zwolnienie dokumentu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą,

e) opinii Komitetu Integracji Europejskiej co do zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej,”;

6) uchyla się § 11;

7) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do projektów dokumentów rządowych włączonych do porządku obrad bez zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.”;

8) w § 13 dodaje się ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Do udziału w pracach stałego komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

4. W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Przewodniczący lub Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 3 i 4, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.”;

9) w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Protokół ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów doręcza się organom i osobom wskazanym przez Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.